"Minulosť zmeniť nemôžme, môžme však zmeniť svoj postoj voči nej a tým sa zmení aj naše prežívanie v prítomnosti".
 
                                          

Regresná terapia

Stručná história

V 50tych rokoch dvadsiateho storočia sa regresnou terapiou zaoberal Braen Jameison - Reinkarnačná regresná terapia a Lafayette Ronald Habbard z ktorého Dianetiky vychádza aj Hlbinná regresná terapia.V Československu sa Hlbinnej regresnej terapii venoval Andrej Dragomirecký u ktorého sa následne učil aj Patrik Bálint ("Úvahy regresného terapeuta"), ktorý je zároveň aj mojím učiteľom. 
Patrik Bálint tzv. Základnú techniku na zákade svojich terapeutických skúseností z praxe rozšíril o ďalšie techniky ako je technika Prenatálneho obdobia, technika Detstvo, Vzťahová technika, Archetypálna vzťahová technika, Osobnostná vzťahová technika a Práca na diaľku.  
 
 

Čo to je regresná terapia?

Regresná terapia je nehypnotická, hlbinná, psychoterapeutická metóda, ktorá vychádza z poznania súvislostí a práce medzi vedomím, podvedomím a nevedomím. Opiera sa o asociatívne vlastnosti pamäte.  Príčiny súčastných problémov hľadá  v minulosti (regres - návrat), či už blízkej (naša súčasná minulosť, prenatálne obdobie, detstvo, ) alebo vzdialenej ( minulé životy ). 
 
V terapeutickom procese dochádza k uvedomeniu. Klient si sám v tomto uvedomení nachádza riešenie svojho problému a vytvára si nové životné postoje a náhľady. Terapeut ho na jeho ceste sprevádza a podporuje svojou pozornosťou.  Regresná terapia je štruktúrovaná, takže má presne definovaný postup a techniky v terapeutickom procese. 

 

Ako dlho trvá jedno sedenie? 

Dĺžka sedenia je individuálna. Môže trvať od 1 až do 4 hodín...Každý klient je jedinečný a tak isto je jedinečný aj problém s ktorým príde. Tým pádom je jedinečný aj prístup ku klientovi a celý priebeh terapie. 

 

Ako prebieha sedenie? 

Po telefonickom dohodnutí termínu sedenia, klient príde a sedie sa začne tzv. restimulačným rozhovorom, kde klient povie čo ho trápi, aký má problém, čo by chcel riešiť. Počas rozhovoru sa spoločne snažíme problém pomenovať, a tiež aj všetky telesné pocity a emócie s ním spojené. Na základe tohto určím techniku, ktorá bude použitá. Na sedení sa rieši jeden konkrétny problém, ktorý klienta tlačí.
Tiež sa stáva, že trapia prebehne formou rozhovoru bez toho, aby sme s klientom išli do regresu.( terapia TOP) Dôvody môžu byť rôzne - nie s každým klientom je možné ísť do regresu, klient ešte nie je pripravený, balík jeho problémov je taký veľký, že je potrebné postupovať pomaly krok za krokom, alebo už počas rozhovoru klient dôjde k uvedomeniu a nájde riešenie svojho problému. 
 
 
Priebeh sedenia:
-Klienta oboznámim s tým, ako bude terapia prebiehať.
-Terapia prebieha pri plnom vedomí. S využitím asociatívnych vlastností pamäte pôjdeme s klientom do minulosti ( blízkej -detstvo, prenatálne obdobie alebo vzdialenej - minulé životy ) ktorú je treba prechádzať v prítomnom čase a je potrebné si uvedomovať všetky telesné pocity a emócie.
 
-Klient môže mať počas terapie, v udalostiach ktoré sa mu vybavujú  pocit, že si vymýšľa. Je to preto lebo naša psychika pracuje asociatívne to znamená, že spája a združuje predstávy tak, že jedna predstava vybaví inú. To že sa takýto pocit objaví je v poriadku a netreba sa tým počas terapie zaoberať ani premýšľať nad tým či to, čo prechádzame je pravda alebo nie. To nie je cieľom terpie. Dôležité je uvedomovať si všetky telesné pocity a emócie, ktoré sa v udalostiach nachádzajú.
 
-S klientom ideme do udalostí, ktoré už raz prežil, takže sa nemusí obávať, že by to bolo pre neho niečo nové. Regresná terapia kopíruje len to, čo máme bežne v živote len je to v zhustenej forme. 
 
-Je potrebné, aby klient hovoril vždy prvé čo ho napadne.
 
-Jednotlivé udalosti budeme prechádzať toľko krát,  koľko bude potrebné, aby si klient uvedomil všetky potrebné súvislosti.
 
-Klient si na dané udalosti nebude spomínať, ale bude si ich naozaj vybavovať, práve vtedy keď to bude potrebné.
 
-Môže sa stať, že bude mať inú formu. Môže byť rastlinou alebo zvieraťom alebo môže mať iné pohlavie ako má. Je to v poriadku a treba o tom hovoriť.
 
-Taktiež sa môžu objaviť rôzne fyzické prejavy ( zívanie, únava, triaška, pocit chladu...), aj takýmto spôsobom sa uvoľňujú emócie a klient ich môže kľudne prejaviť.
-Potom si klient zavrie oči a prebehne sedenie.

 

Koľko terapií je potrebné absolvovať?

Niekedy stačí na vyriešenie konkrétneho problému jedna terapia, inokedy je potrebné ich absolvovať niekoľko, aby sme sa dostali k prvotnej príčine problému. Vplývajú na to rôzne faktory, otvorenosť a pripravenosť klienta daný problém riešiť, kvalita problému a to do akej miery a hĺbky ovplyvňuje život klienta a podobne. Znovu je to individuálne a u každého iné.
 
Po terapii by mala nastať  úľava a celkové zlepšenie prežívania vzhľadom k danému problému. Pokiaľ tomu tak nie je, poukazuje to na to, že sa odkryla hlbšia podstata problému alebo, že spracovaný problém odkryl ďalší problém, s ktorým je potrebné pracovať a vtedy je dobré prísť na ďalšiu terapiu. Je dôležité, aby si klient uvedomil, že terapia a riešenie problému je proces.Tak isto ako osobnostný vývoj, sebapoznávanie, život... 

 

Techniky regresnej psychoterapie.

Pri práci s klientom používam rôzne techniky podľa problému, ktorý klient zadal. Techniky  sa opierajú o tri základné funkcie alebo programy psychiky, ktorými sú zabezpečenie - Prežitia, Jedinečnosti a Poznávania.
 
Základná technika - rieši problémy na úrovni tela, teda fyzické problémy, kde je ohrozené Prežitie. Psychosomatické  problémy, rôzne choroby, bolesti, strachy, fóbie ... hľadaním ich príčin v minulých traumách, cez telesné pocity, ktoré klienta ovplyvňujú v prítomnosti.
 
Prenatálna technika - sa používa pri riešení problémov ktoré nás ovplyvňujú z obdobia  počatia až pôrodu. Napríklad, mama sa počas celého tehotenstva obávala možných komplikácií a klientovi sa to do života môže premietnuť ako strach a obavy kedykoľvek sa pustí do niečoho nového alebo keď na niečo alebo niekoho čaká a pod. 
 
Technika detstvo - sa používa pri riešení problémov tzv. modelového správania. Z detstva si najčastejšie prinášame modely správania rodičov alebo si na základe prežitých tráum, ktoré si často neuvedomujeme vytvárame svoje vlastné, ktoré nám v dospelosti často komplikujú život, spôsobujú problémy a bránia nám v poznávaní.
 
Vzťahová technika - sa používa pri  riešení rôznych vzťahových problémov. Môžu to byť, osoby, veci,javy, udalosti...
 
Práca na diaľku - tu sa pracuje  so štruktúrami na úrovni nevedomia, ďalej s privtelenými dušami ktoré spôsobujú problémy alebo s dušami zomrelých, s ktorými sme sa nestihli rozlúčiť alebo ktorý ešte z nejakých dôvodov zostávajú medzi nami. Pomocou tejto techniky máme možnosť sa so zosnulým porozprávať, rozlúčiť sa s ním a odprevadiť ho do svetla.
 
Archetypálna vzťahová technika - sa používa na riešenie vzťahových problémov na úrovni archetypov. Sú to väčšinou vzťahové problémy, ktoré plošne zasahujú mnohé oblasti nášho života, ako náhle nenapĺňame určitý archetyp alebo nám jeho napĺňanie spôsobuje problémy (napr. archetyp Samoty, Domova, Partnerstva ,Poznania, Ženy, Muža a mnohé iné)
 
Osobnostná vzťahová technika - pracuje s časťami našej osobnosti.
 
Vizualizačné techniky, ktoré pracujú priamo s podvedomím, takže problém sa rieši nie na vedomej, ale podvedomej úrovni.
 

Čo pomáha regresná terapia spracovať a riešiť?

Regresnou terapiou môžeme spracovať a riešiť rôzne choroby, fyzické a psychické problémy, problémy s bolesťami rôznych častí tela, strachy, fóbie, závislosti, duševné poruchy, vzťahové problémy, problémy s rozhodovaním, modelové správanie, rôzne traumatické udalosti a iné problémy, ktoré nám komplikujú  život. 
 
Tým, že sa problémy spracujú sa otvára možnosť lepšie spoznať samého seba. Vnímať to, čo sa v našom živote deje v širších súvislostiach a zaujať voči tomu nové postoje. Taktiež poznať rôzne duchovné a vesmírne zákonitosti, ktoré ovplyvňujú náš život tu na tejto Zemi. 
Pokiaľ vnímam, že by to klintovi mohlo pomôcť,niekedy pri práci použijem aj figúrky na rozloženie konštelácie a tak klientovi poskytnúť nadhľad, ktorý pri riešení problému často chýba.
Nie vždy je možné alebo nevyhnutné ísť s klientom do regresu. Regresná terapia je veľmi intímna, hlboká a účinná, ale nie je pre každého klienta. Sú klienti, ktorí nepotrebujú takú hĺbku v terapii. Preto môže niekedy terapia  prebiehať aj formou rozhovoru. kde je  klient vedený k tomu, aby si uvedomil čo sa deje a čo by sa malo diať, čo robí a čo by mal robiť.
 
Minulosť zmeniť nemôžme, na to nemáme dosah. Môžme však zmeniť svoj postoj voči nej a tým sa zmení aj naše celkové prežívanie. Tak isto nemôžme zmeniť druhého človeka, ale môžme zmeniť postoj voči nemu a spôsob akým k nemu pristupujeme. A tým sa zmení  celý vzťah. Svoj život a svoje prežívanie môžme meniť tak, že meníme seba, svoje postoje, spôsob akým pristupujeme k tomu čo sa v našom živote deje.
A práve toto nám regresná terapia umožňuje. Nachádzať nové postoje, zvyšovať kvalitu svojho prežívania, poznávať seba samých a tým pádom  viesť svoj  život k poznaniu, láske, naplneniu a radosti.  
 
 
Objednať sa na terapiu je možné na čísle 0908 155031
Cena jedného sedenia v dĺžke od 1 do 4 hodín je 70 eur 
Terapiu je možne absolvovať aj prostredníctvom SKYPE